Newton másik arca.

Kevesen tudják, hogy a méltán közismert tudós, nem csak a természet titkait kutatta, hanem a szent írások hamisítóinak “természetét” is!

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Kopernikusz és Galilei hozzájárultak az univerzum tökéletesebb megértéséhez, ám a XVII. század végéig nem született olyan mechanikai elmélet, amely az erő és a mozgás közötti összefüggéseket tárgyalta volna. Ezt a problémát Newton oldotta meg második mozgástörvényében, amely a klasszikus fizika legalapvetőbb törvényének tekinthető. Ma Newton nevét minden iskolás gyerek ismeri, de kevesebben tudják azt, hogy Newton élete nem csak a természet törvényeinek a tanulmányozásával telt, vonzotta őt a láthatón túli világ is, habár tudományos kutatásaiba nem engedte beszűrődni a vallásos eszméket. Idejének nagy részét a korai egyházatyák írásainak szentelte, kora egyik legalaposabb szövegmagyarázója volt, antitrinitárius, eszkatologikus (a világ sorsával és elmúlásának problémáival foglalkozó) jellegű írásokat hagyott hátra. Teológiai eszmefuttatásait nem tekinthetjük életrajzi furcsaságnak, és azt sem kell feltételeznünk, hogy a vallásról csupán “rossz óráiban” írt.

 „ Nem racionális, vagy szkeptikus okok alapján jutott erre a következtetésre, hanem kizárólag az ókori szerzők műveinek interpretációja útján. Meg volt győződve arról, hogy a megnyilatkozó iratok nem tanúskodnak a Szentháromság tanának igazsága mellett, lévén későbbi hamisítványok. A megnyilatkozó Isten egy Isten volt. (John Maynard Keynes: ”Newton, the Man”)

Terjedelmes antitrinitárius írásaiban Athanasiust irathamisítással, moralitást nélkülöző tettekkel vádolja meg, és az őt körülvevő ekkleziasztikus „maffia” rovására írja alexandriai Arius megpróbáltatásait. Ezek bizonyítására Hermias Sozoment is idézi. Athanasis nézeteiről így ír Newton: ”.. jobbára babona, mint vallás, a kereszténységnek, ennek az egyszerű és abszolút vallásnak az erkölcsi megrontása”. Ezek a nézetek a XVII. századi Angliában eretnekségnek bizonyultak volna, rejtegette is őket Newton egész életében. Keynes szégyenfoltnak minősíti, hogy Newton egy szót se szólt, amikor utódját, William Whistont, a matematika Lucasian professzorát, kirúgták ugyanezekért a (de nyilvánosan ismert) nézetekért.


Egy 1690-ből fennmaradt kéziratában (Történeti beszámoló a Szentírás két, figyelemre méltó megrontásáról) Pál szavainak (1 Tim. 3:16) szándékos „kiforgatásáról” beszél. Newton szerint (eredeti nyelvükön olvasta az írásokat) az abban szereplő ÚR szó jelentését és a mondatban elfoglalt szerepét szándékosan megváltoztatták, azért hogy „az Isten testet öltött” jelentést kapják. ”Valamicske” igaza lehetett, mert a XIX. századtól mind az Úr mind az Isten szavakat kihagyják ebből a bekezdésből.

Az u.n. Comma Joanneum-mal is foglalkozik, amely nem képezi a Szentírás részét, és a trinitas – (Szentháromság) dogma védelmében meghamisítja azt.

„ Hárman tanuskodnak tehát a mennyben: az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy. És hárman tanuskodnak a földön: a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy.” (1 Jn.5:7)

A dőlt betűs rész nincs benne a görög szövegben(!), kezdetben mint magyarázat jelenik meg, majd eredeti szövegként kerül be a Bibliába…

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Forrás: Newton másik arca

Lásd még: https://strategiakutato.hu/dr-hejjas-istvan-newton-vilagkepe-es-az-utolso-itelet/

Szólj hozzá!